Stanovy Kolegia katolických lékařů pražské arcidiecéze


Článek 1

Název: Kolegium katolických lékařů v Praze
Sídlo: Praha 1, Národní tř. 8, PSČ 116 94
Působnost: Pražská arcidecéze
Charakteristika: Kolegium katolických lékařů pražské arcidiecéze (dále jen Kolegium) je dobrovolným sdružením fyzických osob, tj. katolických lékařů žijících a/nebo působících na území pražské arcidiecéze.


Článek 2

Cíl:

1. Přispívat k humanizaci medicíny a komplexní péče o pacienty a prosazovat mezi zdravotníky - lékaři i nelékaři - i ve společnosti úctu k lidskému životu od jeho početí do přirozené smrti. Zprostředkovávat poskytování lékařských služeb v křesťanském duchu.

2. Zúčastňovat se na rozvoji lékařského povolání i zdravotních a sociálních služeb. Spolupracovat se státními orgány a profesními lékařskými organizacemi s cílem zvyšovat etickou úroveň zdravotníků, podávat pro ně posudky.

3. Spolupracovat s diecézními biskupy při řešení otázek, týkajících se zdravotnictví, a vypracovávat pro ně expertízy.

4. Spolupracovat na odborně úrovni a v sociální práci s lékaři, kteří jsou členy jiných církví a náboženských společností.

5. Spolupracovat s ostatními zdravotníky, středními a nižšími zdravotnickými pracovníky a vysokoškoláky - nelékaři pracujícími ve zdravotnictví a biomedicínském výzkumu.

6. Spolupracovat s ostatními dobrovolnými katolickými organizacemi, s řádovými komunitami a Českou katolickou Charitou.

7. Spolupracovat ve zdravotně sociální a vzdělávací činnosti s dalšími nekatolickými a necírkevními obecně prospěšnými organizacemi.

8. Pomáhat katolickým lékařům prohlubovat vlastní duchovní život, vzdělávat se teologicky, filozoficky i odborně ve shodě s naukou katolické církve, reflektovat etické, zdravotní a sociální problémy ve společnosti.

9. Podporovat kolegiální spolupráci a přátelské vztahy mezi katolickými lékaři, zprostředkovávat mezi nimi kontakty jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.


Článek 3

Formy činnosti:

Zprostředkování a výměna informací, přednášková a publikační činnost, účast na společných bohoslužbách, pořádání exercicií, rekolekcí, konferencí a sjezdů, poradenská činnost, dokumentace. Podle potřeby se sdružení (kolegium) proto člení na na kluby katolických lékařů (KKL) v obcích nebo větších zdravotnických zařízeních.


Článek 4

Členství:

1. Řádným členem se může stát každý lékař nebo lékařka, žijící a/nebo pracující na území diecéze, který je platně pokřtěn, hlásí se ke katolické církvi, nevystoupil z ní ani nebyl vyloučen, pokud souhlasí se stanovami Kolegia a písemně se za jeho člena přihlásí.

2. Mimořádnými členy se za stejných podmínek mohou stát studující medicíny, lékárníci a ostatní vysokoškoláci - nelékaři, pracující ve zdravotnictví a v biomedicínském výzkumu.

3. Členství vzniká schválením přihlášky členskou schůzí a její registrací diecézním výborem, zaniká úmrtím, vyloučením nebo vystoupením člena. Takový úmysl musí být vyjádřen písemně. Vyloučen může být člen, pokud je vyloučen z církve nebo se závažně proviní proti lékařské etice.


Článek 5

Orgány Kolegia:

1. Členská schůze svolávaná jednou ročně, případně dle potřeby statutárním orgánem Kolegia.

Členská schůze schvaluje

 • případné změny a doplňky stanov,
 • zprávy o činnosti a hospodaření,
 • program činnosti a rozpočet pro další období,
 • schvaluje členství nově přihlášených členů.
 • 2. Členská schůze volí nadpoloviční většinou přítomných diecézní výbor skládající se nejméně ze tří členů, předsedy, tajemníka a pokladníka, a dvoučlennou revizní komisi. Volby jsou rovné, přímé a tajné. Volební období je dvouleté. Volení činovníci mohou funkci vykonávat nejvýše po dvě za sebou jdoucí volební období.

  3. Statutárním orgánem Kolegia je jeho předseda.


  Článek 6

  Stanovy kolegia schvaluje příslušný diecézní biskup, který pověří jednoho z kněží duchovní péčí o Kolegium.

  Ustavené Diecézní kolegium se může stát kolektivním členem Asociace kolegií katolických lékařů České republiky. Do rady této Asociace vysílá Kolegium své delegáty, po dvou členech deleguje do výboru Asociace.


  Článek 7

  Zásady hospodaření:

  Hospodaření se řídí programem a rozpočtem schváleným členskou schůzí.

  Prostředky na úhradu své činnosti získává Kolegium finančními a věcnými dary. Finanční dary se ukládají na účet Kolegia. Evidenci hospodaření vede pokladník.


  Článek 8

  Závěrečná ustanovení:

  Podpisové právo za Kolegium mají předseda a tajemník.

  Kolegium zaniká usnesením členské schůze o zániku.