Stanovy Asociace kolegií katolických lékařů České republiky


Článek 1

Název: Asociace kolegií katolických lékařů České republiky
Používaná zkratka: AKKL ČR
Sídlo: Praha
Působnost: Česká republika
Charakteristika: Asociace kolegií katolických lékařů České republiky (dále Asociace) je dobrovolným sdružením diecézních kolegií katolických lékařů České republiky.


Článek 2

Cíl:

1. Přispívat k humanizaci medicíny a komplexní péči o pacienty a prosazovat mezi zdravotníky i ve společnosti úctu k lidskému životu od jeho početí do přirozené smrti.

2. Pomáhat katolickým lékařům prohlubovat vlastní duchovní život, vzdělávat se teologicky, filozoficky i odborně ve shodě s naukou katolické církve a šířit křesťanské principy mezi zdravotníky a ve společnosti. Zprostředkovat poskytování lékařských služeb v křesťanském duchu.

3. Spolupracovat se státními orgány a profesními lékařskými organizacemi a podávat pro ně posudky.

4. Spolupracovat s biskupy při řešení otázek, týkajících se zdravotnictví a vypracovávat pro ně stanoviska.

5. Spolupracovat s lékaři, kteří jsou členy jiných církví a náboženských společností i s ostatními zdravotníky, středními a nižšími zdravotnickými pracovníky a vysokoškoláky - nelékaři pracujícími ve zdravotnictví a biomedicínském výzkumu.

6. Spolupracovat s jinými katolickými a nekatolickými organizacemi i s obecně prospěšnými organizacemi necírkevními.

7. Podporovat kolegiální spolupráci a přátelské vztahy mezi katolickými lékaři a zprostředkovávat mezi nimi kontakty na národní i mezinárodní úrovni.


Článek 3

Členství:

1. Členy mohou být právnické osoby, diecézní kolegia, která se řídí vlastními stanovami schválenými diecézním biskupem

2. Diecézní kolegium katolických lékařů České republiky se stává kolektivním členem Asociace na základě písemné přihlášky, a to dnem schvální přihlášky výborem Asociace. Diecézní kolegia katolických lékařů, která asociaci zakládají se však stávají členy asociace dnem jejího vzniku. Diecézní kolegium katolických lékařů přestává být členem Asociace, jestliže se písemně odhlásí, zanikne, nebo změní stanovy natolik, že by byly v rozporu s cíli Asociace. V tomto případě o skončení členství v Asociaci rozhoduje její výbor.


Článek 4

Orgány Asociace:

1. Nejvyšším orgánem Asociace je rada. Radu tvoří delegáti zvolení maximálně na dobu čtyř let diecézními kolegii v počtu jednoho Členy rady za každé diecézní kolegium. Převyšuje-li počet členů kolegia číslo třicet, volí toto kolegium na každých započatých dalších padesát členů dalšího stálého delegáta. Rada se schází nejméně jednou za rok.

2. Rada schvaluje

 • program činnosti a rozpočet
 • zprávu o činnosti a hospodaření
 • přijetí nových členů
 • změny a doplňky stanov
 • rada volí předsedu a další čtyři členy výboru
 • 3. Výbor Asociace je výkonným orgánem rady. Zajišťuje plnění cílů Asociace, program činnosti a připravuje zasedání rady. Volí ze svého středu místopředsedu, jednatele a pokladníka. Výbor se schází nejméně jednou za šest měsíců, o neodkladném zajištění úkolů výboru rozhoduje předsednictvo ve složení předseda, místopředseda a jednatel. Rozhodnutí předsednictva podléhá dodatečnému schválení výborem Asociace. Statutárním zástupcem Asociace je předseda nebo jiný jmenovitě pověřený člen výboru. Funkční období členů výboru je čtyřleté. Nejdelší doba nepřetržitého působení ve funkci předsedy jsou dvě Čtyřletá období.

  4. V případě úmrtí nebo rezignace člena výboru nebo rady se konají doplňkové volby.


  Článek 5

  Zásady hospodaření:

  1. Jednotlivá diecézní kolegia katolických lékařů poskytují ze svých prostředků na Činnost Asociace pravidelné příspěvky, jejích výši na jednoho Člena stanoví každoročně rada Asociace. Dalšími finančními zdroji jsou dary, dotace a případně i jiné příjmy.

  2. Funkce v Asociaci jsou čestné a za jejich výkon nepřísluší finanční úhrada.

  3. Činnost a hospodaření Asociace kontroluje revizní komise, do které každé diecézní kolegium katolických lékařů vysílá jednoho zástupce.Členové revizní komise volí ze svého středu předsedu komise. Předseda revizní komise má právo zúčastňovat se schůzí výboru Asociace s hlasem poradním.


  Článek 6

  Závěrečná ustanovení:

  Asociace vzniká dnem registrace stanov.

  Registrace provedena na MV ČR 17.5.1993.