Krátké zprávy – říjen 2003

Patronů nemáme nikdy dost, znáte jména některých svatých a blahoslavených lékařů?

Svatý Filip Benizi
Narodil se ve Florencii jako vymodlené dítě starším manželům, od patnácti let studoval lékařství v Paříži. Galénova díla jej přivedla od obdivu k důmyslnosti a kráse stvořeného světa k obdivu k jeho Tvůrci. Svá studias dokončil v devatenácti letech v Padově, lékařskou činnost zahájil pak v rodné Florencii. Svůj zápal pro medicínu spojil s horlivým studiem Bible a s meditací před křížem. To vše jej vedlo ke vstupu do řádu servitů. Chtěl se stát pokorným bratrem, pracoval jako zahradník a vykonával různé dělnické práce, ale představení jej určili ke kněžskému svěcení. Velmi se zasloužil o formaci řádu servitů a jeho třetího řádu. V neklidných dobách zprostředkovával smír mez bojujícími stranami v Itálii a stal se poradcem papežů. Přitom zachovával přísná pravidla chudého řádu. Zemřel 15. srpna 1285.
Jeho svátek se slaví 23. srpna.
(Podrobnosti viz: Catholic Medical Association)

Marcello Candia
Služebník Boží, lékař – náš současník, přesná životopisná data neuvedena, obětavě a s neokázalou zbožností pečoval o nemocné "blízké i vzdálené", také o leprózní pacienty. K prosbám o jeho přímluvu a modlitbám za jeho beatifikaci vyzývá postulátor kanonizace P. Pietro Gheddo, Nadace M.C. sídlí Via Pietro Coletta 21, 20135 Milano, kde lze získat bližší informace.

Anna Dengelová (16. 3. 1892 – 17. 4. 1980)
Lékařka, zakladatelka lékařských misií – Společnost katolických lékařských misijních sester (SCMM) s působností po celém světě, především v Indii a v Africe. V jejích domech se základům ošetřovatelské péče učila Matka Tereza.
Beatifikována dosud nebyla.
(Podrobnosti viz: Salus, č. 5-6 /92).

Friedrich Josef Haas (1780 – 1853)
Německý lékař působící jako oftalmolog v Rusku, který se věnoval péči o nejchudší obyvatele Moskvy a o vězně. Zemřel v chudobě na sepsi z karbunklu, pohřeben je v Moskvě, na jeho náhrobku je nápis „Spěchejte konat dobro!“ Pravoslavný patriarcha o něm prohlásil: „Nemodlete se za něj, ale k němu.“ Beatifikován dosud nebyl.
(Podrobnosti viz: Salus č. 4/90)

AJAN - Síť afrických jezuitů proti AIDS

Jde o pokus odpovědět na hrozbu AIDS, která decimuje africký kontinent, založením vhodné sociální služby, která odpovídá místním podmínkám. Jedná se o péči o nemocné, o výchovu a prevenci s citem pro lokální kulturu, víru a spiritualitu ve spolupráci se všemi, kteří se kvalitně a nezištně této práci věnují. Dílo založili afričtí a madagaskarští jezuiti v červnu 2002. Jeho současným ředitelem je u nás známý P. Michael Czerny SJ, jehož rodina pochází z Brna. Bližší informace lze nalézt na stránce www.jesuitaids.net, informační elektronický bulletin v anglické nebo francouzské verzi lze objednat bezplatně na adrese ajanews@jesuits.ca.