Zařízení provozovaná Českou katolickou charitou

Není dobře se chlubit, ale je dobře vědět o tom, co se kolem nás děje dobrého a také to propagovat. A proto jen několik informací, které jsme získali o počtu zařízení provozovaných Českou katolickou charitou:

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba: 86 středisek

Domovy pokojného stáří (včetně denních zařízení): 28

Azylové domy a zařízení pro bezdomovce: 11

Domovy pro matky v tísni: 14

Zařízení pro zdravotně postižené (domovy i denní stacionáře a chráněné dílny): 22

Pro pomoc těžce nemocným: 4 hospice

Charitní poradny všeho druhu: 34

Střediska pro pomoc uprchlíkům: 7

Různá další střediska pomoci: 31

ČKCH dále organizuje adopci na dálku pro indické, lotyšské, litevské a chorvatské děti.

Významná pomoc je zasílána do oblastí postižených živelnými katastrofami doma i v zahraničí a do oblastí zasažených válečnými konflikty.

Bližší informace:

Česká katolická charita, Vladislavova 12, 111 37 Praha 1

Příspěvkové konto sv. Anežky je vedeno u Komerční banky Praha 1: 182941011/0100

Projekt Magdala:

Jde o projekt pomoci k sociální integraci obětí obchodu se ženami. Zřizovatelem projektu je Unie katolických žen, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel. 02- 20181329. Koordinátorkou projektu je paní Helena Fáberová, Lidická 123, 370 01 České Budějovice, tel. 038-6460299.

Cílem projektu vypracovaného s pověřením Biskupské konference a ve spolupráci se zahraničními a tuzemskými humanitárními organizacemi bylo v první fázi vybudování kontaktního centra s telefonickou linkou pomoci. Ve druhé fázi by měly být získány možnosti anonymního chráněného bydlení pro ženy, které se nemohou v krátké době vrátit ke svým rodinám resp. do domovských států.

Podrobnosti jsou k dispozici u paní Fáberové.